GRONDWERK

Het uitvoeren van grondwerken, zelfstandig of in combinatie is de oudste activiteit. Belangrijke onderdelen vormen het uitvoeren van bodemsaneringen en afvoer van verontreinigde grond, uiteraard onder BRL 7000 keur.  De aanleg van wegen en het bouwrijp maken van woongebieden en industrieterreinen behoort tot de kernactiviteiten. Door ruime ervaring, goed opgeleide medewerkers, het juiste materieel en apparatuur kan elk project worden gerealiseerd.

RIOLERING

De aanleg van riolering vereist grote deskundigheid. Hierbij spelen vakmanschap en ervaring een belangrijke rol. Alle soorten rioleringswerken kunnen worden uitgevoerd, zoals vrijverval-, pers- en drukriolering, huisaansluitingen, renovatie en TV-rioolinspectie. Daarbij komt tegenwoordig ook de aanleg van bergbezinkriolen en infiltratiesystemen. Onder riolering valt ook de realisering van drainagesystemen, in het veld en onder bestaande of nieuwe woningen.  De aanleg / renovatie van sifons is een activiteit die zeker op dit gebied niet onvermeld mag blijven..

VERHARDING

BESTRATINGEN
Alle vormen van bestratingen behoren tot de mogelijkheden, zoals de aanleg van wegen, bouwwegen, parkeer- en industrieterreinen, alsmede woonerven. De realisatie van specifieke sierbestrating is bij aannemersbedrijf P. de Visser Werkendam in vertrouwde handen.

ASFALTWERK
Alle vormen van bestratingen behoren tot de mogelijkheden, zoals de aanleg van wegen, bouwwegen, parkeer- en industrieterreinen, alsmede woonerven. De realisatie van specifieke sierbestrating is bij aannemersbedrijf P. de Visser Werkendam in vertrouwde handen.

GROENVOORZIENING

OPENBAAR GROEN
Groenvoorziening is eveneens een specialiteit. Voor het gehele traject, van advies en ontwerp tot onderhoud, kunt u een beroep doen op P. de Visser Werkendam. Dat geldt ook voor de aanleg en het onderhoud van stads- en recreatieparken, sportvelden en daarbij behorende beschoeiingen, hardhouten steigers, vlonders en bruggen. Tot de onderhoudswerkzaamheden behoren o.a. snoeiwerk, het rooien van bomen en heesters alsmede de aanplant van nieuw  materiaal. Het maaien van gazons en wegbermen neemt een belangrijke plaats in binnen de groenvoorziening. Ook voor de aanleg en onderhoud van particuliere tuinen kunt u een beroep op ons doen. Binnenkort kunnen wij ook de aanleg van sportvelden met kunstgras voor u realiseren.